Bảng giá chứng khoán trực tuyến
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng 9999
Bảng tỷ giá trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
vietnamnet_ic
Thống kê
Đang trực tuyến:4
Lượt truy cập:1512624
Cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật ngày: 3/25/2020 4:22:20 PM

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật ngày: 3/18/2020 8:47:46 AM

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2019

 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Cập nhật ngày: 6/28/2019 2:46:48 PM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Cập nhật ngày: 6/11/2019 5:54:59 PM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019.UserFiles/file/2019/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20Ban%20Ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20-%20VNN.pdf

Cập nhật ngày: 6/11/2019 5:54:26 PM

Thông báo nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với Cổ đông đã lưu ký.

 Thông báo nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với Cổ đông đã lưu ký.

Cập nhật ngày: 9/19/2018 4:35:39 PM

Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch.

 Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch.

Cập nhật ngày: 8/16/2018 5:20:06 PM

Thông báo Hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 Thông báo Hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cập nhật ngày: 7/23/2018 8:47:57 AM

Thông báo về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiểu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN

 Thông báo về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiểu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN

Cập nhật ngày: 7/16/2018 9:26:12 AM

Quyết định về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiểu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN

 Quyết định về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiểu của Công ty CP ĐT và TM VNN

Cập nhật ngày: 7/16/2018 9:23:21 AM

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Cập nhật ngày: 6/29/2018 5:35:04 PM

Hủy đăng ký công ty đại chúng - VNN

 Hủy đăng ký công ty đại chúng - VNN

Cập nhật ngày: 6/27/2018 3:20:35 PM

Hủy đăng ký công ty đại chúng.

 Hủy đăng ký công ty đại chúng.

Cập nhật ngày: 6/26/2018 11:01:31 AM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Cập nhật ngày: 6/12/2018 9:45:01 AM

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Cập nhật ngày: 5/11/2018 2:32:19 PM
Các dự án đầu tư
Cổ đông chiến lược